Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská
Přadlácká

Přadlácká

Přadlácká

Mateřská škola Broumov

Mateřská škola Broumov se nachází v pěti budovách na území města Broumova. Na každém pracovišti je jmenovaná zástupkyně ředitelky, která zajišťuje chod tohoto odloučeného pracoviště.

Děti

Každé pracoviště má zpracovaný svůj ŠVP PV, který vychází z RVP PV. Díky tomu si jednotlivá pracoviště zachovávají svoji identitu. Na budovách je i odlišná provozní doba a tak je potřebné, aby rodiče při zápisu dítěte do mateřské školy sdělili, jaké mají požadavky na provozní dobu a podle toho jim bude nabídnuto i pracoviště. Také zde najdete informace, kde vaše dítě může získat první kontakt s angličtinou nebo kde je zajištěn plavecký výcvik.

Činnost mateřské školy je výchovně - vzdělávací. V celoročním plánu pracovišť se najdou společné návštěvy divadel a školní výlety, zábavné akce, oslavy MDD, besídky pro rodiče.  Nejdůležitější náplní dětí v předškolním věku je ovšem tvořivá hra, která je rozvíjí a posunuje vpřed při poznávání a zkoumání světa okolo nich. Ke zdravému vývoji dětí neodmyslitelně patří dostatek pohybu a to zejména v přírodě na čerstvém vzduchu. K tomu  využíváme bezpečný prostor na loukách a samozřejmě hlavně areály školních zahrad, které se snažíme postupně dovybavovat a modernizovat. Vycházky do města jsou také zařazovány, aby se děti naučily pohybovat bezpečně v nástrahách silničního provozu, protože mnohé děti budou po prázdninách samostatně spěchat po ránu do broumovských škol. Mateřské školy spolupracují se základními školami v Broumově a pro předškoláky organizují rozloučení s mateřskou školou.

Na každém pracovišti pracuje logopedická preventistka, která pečuje o správný řečový vývoj vašich dětí. Je v kontaktu s SPC Náchod Mgr. Jakoubkovou, která jejich práci pravidelně kontroluje a zajišťuje odborné vyšetření dětí přímo v mateřské škole.

V každé budově funguje vlastní školní jídelna, ve které se pro dané pracoviště vaří čerstvé jídlo. Jídelníčky zpracovává hlavní kuchařka s vedoucí ŠJ. Jídlo se dětem podává 3x denně. Dopolední a odpolední svačinka, oběd. Strava je vždy čerstvá a připravovaná podle norem. Skladba jídelníčku odpovídá danému věku, splňuje tzv. spotřební koš. Dětem je po celou provozní dobu zajištěn pitný režim.

Logopedie

Walkodile

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.