MŠ Příčná 227Příčná 227

Příčná 227

MŠ Příčná 226Příčná 226

Příčná 226

MŠ MasarykovaMasarykova

Masarykova

MŠ CihlářskáCihlářská

Cihlářská

Děti
Mateřské školy Broumov

Mateřská škola Broumov se nachází ve čtyřech budovách na území města Broumova. Na pracovištích Masarykova 233 a Cihlářská 156 je jmenovaná zástupkyně ředitelky, která zajišťuje chod tohoto odloučeného pracoviště.

Všechna pracoviště májí zpracovaný jednotný  ŠVP PV, který vychází z RVP PV a má název Broumováček. Z tohoto programu vychází jednotlivé třídní vzdělávací plány. Na budovách je odlišná provozní doba a tak je potřebné, aby rodiče při zápisu dítěte do mateřské školy sdělili, jaké mají požadavky na provozní dobu a podle toho jim bude nabídnuto i pracoviště. Také zde najdete informace, pokud je zájem, kde je možné zajistit sportovní aktivity dětí ve větší míře, jak sehnat kroužek v Ulitě. Dnes již s otevřením plavecké školy Veba v Broumově, docházejí všechny starší děti na plavecký výcvik.

Činnost mateřské školy je výchovně - vzdělávací. V celoročním plánu pracovišť se najdou společné návštěvy divadel a školní výlety, zábavné akce, oslavy MDD, besídky pro rodiče.  Nejdůležitější náplní dětí v předškolním věku je ovšem tvořivá hra, která je rozvíjí a posunuje vpřed při poznávání a zkoumání světa okolo nich. Ke zdravému vývoji dětí neodmyslitelně patří dostatek pohybu a to zejména v přírodě na čerstvém vzduchu. K tomu  využíváme bezpečný prostor na loukách a samozřejmě hlavně areály školních zahrad, které se snažíme postupně dovybavovat a modernizovat. Vycházky do města jsou také zařazovány, aby se děti naučily pohybovat bezpečně v nástrahách silničního provozu, protože mnohé děti budou po prázdninách samostatně spěchat po ránu do broumovských škol. Mateřské školy spolupracují se základními školami v Broumově a pro předškoláky organizují rozloučení s mateřskou školou. Od školního roku2017/2018 i v naší mateřské škole, která je jedinou MŠ v Broumově spádovou pro všechny děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání. Pokud mateřská škola ví, kde se děti vzdělávají, není podmínkou, že by se musely vzdělávat ve spádové MŠ. Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 do 12:00 hodin na všech pracovištích MŠ Broumov.

Na každém pracovišti pracuje minimálně jedna logopedická preventistka, která pečuje o správný řečový vývoj vašich dětí. Depistáže pro nás zajišťuje LOGOPRIM Hradec Králové, a to konkrétně Mgr. Kristýna Koláčná, která pracuje jako klinický logoped na pracovišti v Broumově. Dále jsme v kontaktu s SPC Náchod Mgr. Romanou Jakoubkovou, která s námi spolupracuje, pokud nastává větší problém a dítě potřebuje podpůrná opatření, pro lepší zapojení do předškolní činnosti.

V každé budově funguje vlastní školní jídelna, ve které se pro dané pracoviště vaří čerstvé jídlo. Jídelníčky zpracovává hlavní kuchařka s vedoucí ŠJ. Jídlo se dětem podává 3x denně. Dopolední přesnídávka, oběd a odpolední svačinka. Strava je vždy čerstvá a připravovaná podle norem. Skladba jídelníčku odpovídá danému věku, splňuje tzv. spotřební koš. Dětem je po celou provozní dobu zajištěn pitný režim.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov