Banner

O naší škole - ředitelství MŠ

Název: MATEŘSKÁ ŠKOLA BROUMOV
Sídlo: Příčná 227, 550 01 Broumov 

Tel: +420 730 183 945 - třídy, omlouvání dětí,  +420 604 228 029 - ředitelka MŠ - nepoužívat k omlouvání dětí
E-mail: loudova@skolkabroumov.cz
Web: www.skolkabroumov.cz

Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 750 13 002
Zřizovatel školy: Statutární město Broumov
Sídlo: Třída Masarykova 239
550 14 Broumov

Právní subjektivita od 1. 1. 2003
Ředitelka MŠ: Taťána Loudová,
jmenovaná Radou města Broumova od 1. 9. 2010 na základě konkurzního řízení. Dále potvrzena ve funci ředitelky MŠ Broumov Radou města Broumova.

Druh a typ školy: Mateřská škola s celodenní péčí
Kapacita školy: Maximální kapacita MŠ je 208 dětí v osmi třídách - vyhláškou č. 280/2016 Sb. se od 1. 9. 2020 snižuje počet dětí ve třídách podle počtu dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a podle počtu dětí mladších 3 let. Tím se kapacita MŠ Broumov od 1. 9. 2020 snižuje celkově o 15 dětí.

MŠ Broumov, pracoviště – Příčná 227 (ředitelství MŠ Broumov - Kočička)

2 třídy s maximálním počtem dětí - 56 - od 1. 9. 2020 se kapacita pracoviště snižuje na počet dětí 49 - v MŠ jsou přítomné děti s podpůrným opatřením (PO) a děti mladší 3 let v počtu 3 děti a více.

Provozní doba MŠ: 6.30 – 16.00
Ředitelka: Taťána Loudová

Učitelky:

 • Taťána Loudová - ředitelka, 2. třída
 • Eliška Ratajská - AP + učitelka - 2. třída
 • Dagmar Vacková - učitelka - 2. třída
 • Monika Gocníková - učitelka -1. třída
 • Petra Zelená, Bc. -učitelka -1. třída

Provozní zaměstnanci:

 • Hana Buchtová, hl. účetní - +420 604 228 039
 • Petra Zálišová, ved. ŠJ 
 • Renata Vančáková, kuchařka
 • Jitka Stoklasová, pom ve ŠJ
 • Jana Ulrychová, pom. vých. pracovník
 • Jana Šípková, uklízečka
 • Kateřina Buchtová, uklízečka
 • Zdeněk Ratajský, školník

Logopedická péče na budově Příčná 227 je zajištěna p. učitelkou Dagmar Vackovou, Petrou Zelenou, Bc. a Monikou Gocníkovou. Je navázána spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Kristýnou Koláčnou. V případě zájmu je možné získat kontakt na Mgr. Nemešovou - soukr. logopedická péče, v případě potřeby spolupracujeme i se Speciálním pedagogickým centrem (SPC) v Náchodě a Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) v Náchodě.

Toto pracoviště se nachází v zahradě s další budovou mateřské školy. Obě budovy mají společnou zahradu, dokonce někteří zaměstnanci v rámci své pracovní smlouvy přebíhají mezi oběma budovami – p. Zálišová, p. Stoklasová, p. Ratajský.
Vzhledem k minimální vzdálenosti mezi budovami č. 226 a 227, probíhá tu asi nejtěsnější spolupráce mezi odloučenými pracovišti, spolupracujeme na výletech tak, aby byla využita kapacita autobusu, při návštěvě herců s divadélkem se obě budovy spojují, abychom ušetřili náklady na vystoupení. Je tu i nejméně komplikované slučování tříd při úsporném provozu v době vedlejších prázdnin. Ve školním roce 2020/2021 vzhledem k hygienickým opatřeník kvůli COVID - 19, se mnoho akcí upravuje. Zejména ty, kde by docházelo ke spojování tříd z různých budov (pracovišť MŠ).

Dnes jsou obě tyto budovy již několik let po rekonstrukci. Jsou kompletně od střechy až po sklepy zateplené. Máme vyměněná okna a vnější vzhled dnes konečně napovídá, že v budově se nacházejí děti. Kromě jasných barev se na naší budově objevila KOČIČKA. Na obou pracovištích již proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i personál, celkově bylo vše dokončeno v roce 2017. Většina velkých akcí, jak jsem již zmiňovala, probíhá na obou budovách MŠ. Na obou budovách pracují výtvarné kroužky a společně jedenkrát za 14 dní se scházejí děti při zkouškách sborečku Zvoneček. Obě školky mají ve své náplni plavecký výcvik dětí. V letošním roce bude opět probíhat plavecký výcvik v Broumově, pokud to dovolí epidemiologická situace.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov