Příčná 227

Příčná

Příčná 227
Příčná 226

Příčná

Příčná 226
Masarykova

Masarykova

Masarykova
Cihlářská

Cihlářská

Cihlářská

Jak rozvíjíme u dětí řeč?

Rodiče, víte jak o malička rozvíjíme řečové schopnosti u dětí? V naší školce jsme se od vašich dětí přesvědčily, že víte. Děti s námi hodně komunikují, hbitě se učí básničky a říkadla. Jen pro zajímavost čtěte dále.

Jak rozvíjíme u dětí řeč?

Jak pracovat s dítětem doma

1. Kladná motivace pro cvičení, odměna (např. pohádka, bonbon, výlet atd.).

2. Klid a uvolnění jak u dítěte, tak u rodiče.

3. Cvičte třeba 10x denně po 5 minutách.

4. Pokud dítě vyslovuje hlásku na špatném artikulačním místě, neopravujeme to, ale tvoříme hlásku novou na správném místě.

5. Mluvte o nácviku jako o společné věci, o tom, že dítě „učí jazýček“ apod.

6. Hodně chvalte a upozorňujte na to, co jste již zvládli... Nezlobte se na dítě za to, co neumí, učte ho to.

7. K vadě přistupujte přirozeně, aby nevznikl u dítěte pocit, že je odmítáno a naopak ani pocit, že je něčím výjimečné.

8. Dítě potřebuje mít dobrý vzor (otec, matka...).

9. Postupujte od nejjednoduššího k nejsložitějšímu a vždy začínejte tím, co dítě už umí.

 1. Poslouchejte pokyny logopeda, vyvození správné hlásky začínáme zvuky, slabikami, a pak postupně nejjednoduššími slovy k těm složitějším, nakonec celé věty. Nácvik probíhá v několika fázích: opakování po rodiči (nebo logopedovi), samostatné vyslovování podle obrázků, básničky, samostatné vyprávění a spontánní mluva.
 2. Domluvte se s dítětem jako hru, že to, co umí, bude říkat správně a rodina to bude hlídat. Kdo objeví chybu, upozorní na ni a dítě se samo opraví (opraví jazýček). Pořád chválit, když mluví dobře!
 3. Hlídejte, aby dítě mluvilo raději pomalu, v rychlé řeči dělá více chyb. K tomu pomáhá zpívání, básničky, a když dítěti nahlas čtete pohádky a vyprávíte si s ním.

Vývoj správné výslovnosti hlásek podle věku dítěte :

Přehled je pouze orientační, je nutné respektovat individuální vývoj a další faktory, které řeč ovlivňují.

 • 2-3 roky: A, E, I, O, U, AU, OU, EU, B, P, M, J, D, T, N, V, F
 • 3-4 roky: H, CH, K, G, Ď, Ť, Ň
 • 5-6 roků: L, Č, Š, Ž, C, S, Z
 • 6-7 roků: R, Ř

    Logopedická prevence :

Pro správný rozvoj řeči a komunikace je potřeba rozvíjet :

 • zrak, oční pohyby, zrakové rozlišování a paměť
 • sluch, sluchovou paměť a rozlišování, po 5. roce fonematický sluch (izolace první a poslední hlásky ve slově)
 • hmat, paměť a rozlišování
 • hrubou motoriku a koordinaci pohybu celého těla, nápodobu pohybu
 • jemnou motoriku a obratnost rukou
 • kresbu, fantazii, grafomotoriku
 • správné dýchání, plynulost projevu, rytmus
 • spontánní komunikaci, gramatickou správnost, jazykový cit
 • porozumění a praktické využití řeči
 • slovní zásoba
 • hlasová hygiena
 • pozornost a soustředění, dokončení úkolu

Hodně s dětmi povídejte a čtěte, vyprávějte o tom, básničky, písničky, společné hry, knížky, divadlo, přiměřené aktivity, správný mluvní vzor od vás.

Omezte televizi a počítač, hluk, spěch, vytvořte si pravidelný denní režim.


Logopedie

Foto

Ředitelství

Řěditelství

MŠ Broumov

Příčná 227
550 01 Broumov


tel. 730 183 945

                IČ: 75013002

Evropská unie. Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání