Školka v lese nebo lesní školka?

Sluníčko už hřeje jarně, tak proč nezačít s novou aktivitou, o které děti samy vypravují a plánují co by nejraději dělaly na zahradě školky. V hale je to bezva, na kluzišti taky, ale v lese, na louce i v sadu bude více zábavy, objevování, zkoumání i překvapení.

Celodenní pobyt v přírodě plánujeme na každou středu a s programem, který vytvoříme společně s dětmi, budeme informovat rodiče ve školce i na těchto stánkách.

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v enviromentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Práce s přírodninami, volná hra a příprava na školu, ekopsychologie, svátky a tradice i rizikové situace.

Vzdělávací cíle, které budou paní učitelky s dětmi plnit :

Seznamovat s místem a prostředím, ve kterém žijeme a vytvářet pozitivní vztah k němu.

Vytvářet elementární povědomí o širšímpřírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a proměnách.

Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

Osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy.

Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách.

Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám.

Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi,společností, planetou Zemí.

Činnosti, které paní učitelky dětem nabídnou :

Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních a technických objektů, vycházky do okolí, výlety.

Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v okolí MŠ.

Sledování událostí a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé.

Poučení o možných nebezpečných situacích, jak se chránit a využívání praktických ukázek varujících děti před nebezpečím.

Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, praktický nácvik některých dalších situací.

Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledová ní rozmanitostí a změn v přírodě.

Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií.

Kognitivní činnosti - kladení otázek, hledání odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění, poslech, mobjevování.

Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí.

Využívání přirozených podnětů, situací i praktických ukázek v životě a okolí dítěte.

Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů  -  ekohry.

Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí.

Provozovatel

Mateřská škola Broumov
Příčná 227, Nové Město, 550 01 Broumov
IČO: 75013002

Logopedická prevence

MŠMT

Školka Broumov